Trang chủ Đối tác

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ  tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ được nêu tại Nghị định 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Website: vpcp.chinhphu.vn

Cơ cấu tổ chức 

Vụ Pháp luật- Văn phòng Chính phủ là một trong các đối tác chính của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia. 

Trong năm 1 của Giai đoạn 2 của Dự án, Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành các hoạt động được liệt kê trong Kế hoạch hoạt động hàng năm.

 
Xem đối tác khác :
54.82.7.231
150
2483
2527
5650
214308