Trang chủ Đối tác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nêu tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Website: mard.gov.vn

Cơ cấu tổ chức

Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong các đối tác chính của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia. 

Trong năm 1 của Giai đoạn 2 của Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành các hoạt động được liệt kê trong Kế hoạch hoạt động hàng năm.

 
Xem đối tác khác :
54.82.7.231
184
2460
2527
5627
214285