Trang chủ Đối tác

Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được nêu tại Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Website: mof.gov.vn

Cơ cấu tổ chức

Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính là một trong các đối tác chính của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia. 

Trong năm 1 của Giai đoạn 2 của Dự án, Bộ Tài chính sẽ tiến hành các hoạt động được liệt kê trong Kế hoạch hoạt động hàng năm.

 
Xem đối tác khác :
54.82.7.231
184
2460
2527
5627
214285