Trang chủ Đối tác

Bộ Tư Pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp được nêu tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Website: moj.gov.vn

Cơ cấu tổ chức

Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia hợp tác chặt chẽ với nhiều Vụ, Cục của Bộ Tư pháp như: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luậtViện Khoa học Pháp lý

Trong năm 1 của Giai đoạn 2 của Dự án, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành các hoạt động được liệt kê trong Kế hoạch hoạt động hàng năm.

 
Xem đối tác khác :
54.82.7.231
184
2460
2527
5627
214285