Trang chủ Tin tức TIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT PHÁP TẠI VIỆT NAM

Phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL năm 2018

Ngày đăng: 20/03/2018
Theo thông tin từ http://www.moj.gov.vn - Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 458/QĐ-BTP Phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Quyết định số 458/QĐ-BTP phân công thẩm định và bản phân công kèm theo được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
(1) Việc phân công phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, đồng thời bảo đảm tính kế thừa đối với các dự án, dự thảo đã được phân công để bảo đảm việc tiếp tục tham gia của các đơn vị chủ trì thẩm định và các đơn vị có liên quan đối với giai đoạn soạn thảo dự án, dự thảo sau thẩm định;
(2) Một năm sẽ có nhiều quyết định phân công để phù hợp với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; điều chỉnh chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; danh mục văn bản quy định chi tiết;
(3) Phân công thẩm định, góp ý đối với các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm, chương trình công tác của Chính phủ và những đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được các đơn vị tiến hành thẩm định, góp ý trên thực tế;
(4) Đối với những đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được thẩm định trong năm 2017 nhưng chưa có trong Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 22/3/2017 phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thì tiếp tục đưa vào Quyết định phân công năm 2018 để đảm bảo tính hệ thống;
(5) Đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phát sinh sau ngày Quyết định phân công có hiệu lực thì Lãnh đạo Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để phân công; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kết quả thực hiện có trách nhiệm bố trí kinh phí phù hợp. Nếu cần thiết sẽ đưa vào quyết định và bản phân công bổ sung.
Trên cơ sở Quyết định phân công số 458/QĐ-BTP, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


 
Xem thêm tin khác:
54.82.7.231
184
2458
2527
5625
214283