Trang chủ Tin tức MỚI NHẤT

Một số hoạt động phối hợp của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia và đối tác của Dự án trong tháng 1/2016

Ngày đăng: 04/01/2016
Một số hoạt động do đối tác của NLD thực hiện trong tháng 1/2016.

NGÀY

DATE

WBS

HOẠT ĐỘNG/ACTIVITIES

ĐỊA ĐIỂM/PLACES

ĐỐI TÁC/PARTNERS

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/IMPLEMENTING AGENCY

14-15/01/2016

2110-NLD-1-15

 

Tập huấn về lồng ghép giới trong Sổ tay xây dựng chính sách

Training on gender mainstreaming in the Handbook on policy development

Hà Nội

Bộ Tư pháp (Viện Khoa học Pháp lý)

MOJ (Institute of Legal Science)

Bộ Tư pháp (Viện Khoa học Pháp lý) và Dự án NLD

 

MOJ (ILS) and NLD

15-16/01/2016

3210-MARD-1-15

Tập huấn kỹ năng pháp điển văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Training course on codification of legal normative documents in the agricultural and rural development sector

Đà Lạt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Các Vụ, Cục)

MARD (Departments)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Pháp chế)

 

MARD (Legal Department)

18/01/2016

4320 – MOIT—1-15

Hội thảo theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện đánh giá tác động VBQPPL trong ngành công thương

Workshop on monitoring law implementation and improvement of capacity to monitor of law implementation and conduct impact assessments of LNDs in area of industry and trade

Hà Nội

Bộ Công thương (Vụ Pháp chế)

Ministry of Industry and Trade (Legal Department)

 Bộ Công thương (Vụ Pháp chế)

Ministry of Industry and Trade (Legal Department)

22/01/2016

4320 – MOIT—1-15

Hội thảo theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện đánh giá tác động VBQPPL trong ngành công thương

Workshop on monitoring law implementation and improvement of capacity to monitor of law implementation and conduct impact assessments of LNDs in area of industry and trade

Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Công thương (Vụ Pháp chế)

Ministry of Industry and Trade (Legal Department)

Bộ Công thương (Vụ Pháp chế)

Ministry of Industry and Trade (Legal Department)

TBD

4970-MARD-1-15

Hội thảo tham vấn về báo cáo rà soát chính sách cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sán

Consultative workshop to collect comments for final report for amendment and supplement of Law on Fishery

Hà Nội

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Pháp chế)

TBD

2220-OOG-1-15

Đào tạo, tập huấn về các kỹ năng nhằm nâng cao trình độ của cán bộ VPCP trong thẩm tra chính sách và dự thảo văn bản pháp luật

Trainings for enhancement of  skills on policy review and assessment of drafts LDs for OOG officials

Quảng Ninh

Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp chế)

 


 
Xem thêm tin khác:
54.196.13.210
728
1896
1806
5445
198782