AddThis Social Bookmark Button

Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu tóm tắt Dự án

Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) được thiết kế để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng năng lực nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng và sự thống nhất trong quy trình xây dựng pháp luật. Dự án NLD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một khung pháp lý được tăng cường, thống nhất, hiệu quả và minh bạch, phản ánh nhu cầu của người dân Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng

Dự án NLD đưa ra một cách tiếp cận chiến lược độc đáo khi hướng tới toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật từ hoạch định chính sách tới thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các thể chế và thành phần của quy trình đó. Dự án được xây dựng để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả của các đạo luật sẽ được thông qua và quy trình xây dựng pháp luật. Để đạt được mục tiêu này, NLD phối hợp với bộ máy các cơ quan nhà nước trực tiếp tham gia soạn thảo và thi hành các văn bản pháp luật (cơ quan lập pháp, hành pháp và quản trị công). Các hoạt động của dự án theo 4 hợp phần/trụ cột của quy trình xây dựng pháp luật: 1) lập kế hoạch, 2) xây dựng chính sách; 3) soạn thảo văn bản pháp luật; 4) đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật, mà Dự án NLD hỗ trợ xây dựng, sẽ tạo nền tảng cơ bản cho một quy trình xây dựng pháp luật được tăng cường tại Việt Nam. Vì vậy, hiệu lực thi hành của đạo Luật này là trung tâm của các hoạt động của Dự án.

Trong từng hợp phần/trụ cột, các hoạt động của dự án được thiết kế để tạo ra, nâng cao năng lực thích ứng và tăng cường các tiêu chuẩn, năng lực, quy trình và công cụ để tạo ra sự chuyển biến mang tính hệ thống của khung pháp lý, hướng tới một hệ thống pháp luật minh bạch, rõ ràng, thống nhất và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế công bằng.

Các tiêu chuẩn, năng lực, quy trình và công cụ được xây dựng theo một bộ công cụ lập pháp bao gồm: 

1)      Các quy chế về trình tự thủ tục để phân công trách nhiệm giữa các cơ quan tham gia vào công tác xây dựng pháp luật, xây dựng các bộ quy trình được chuẩn hóa để áp dụng trong mỗi bước của quy trình xây dựng pháp luật;

2)      Các mẫu, biểu để đề xuất chính sách và đề xuất soạn thảo văn bản (“các sản phẩm chính”: hồ sơ chính sách, phân tích tác động chính sách, quy trình tham vấn, kế hoạch truyền thông, v..v…);

3)      Tài liệu hướng dẫn gồm các tiêu chuẩn, kĩ thuật, ví dụ và mô tả các hoạt động cần làm, tổ chức tập huấn cho các chủ thể có liên quan;

4)      Cơ sở để thu thập, tổ chức và tiếp cận thông tin pháp luật của các cơ quan tham gia vào quy trình xây dựng pháp luật để tăng cường truyền thông và sự phối hợp khi xây dựng pháp luật và thực thi sau ban hành.

Các công cụ và cơ chế quan trọng này được đặc thù hóa theo các chức năng cụ thể trong mỗi bốn giai đoạn/trụ cột và đại diện cho các sản phẩm cuối cùng mà Dự án NLD hướng tới. Các công cụ và cơ chế này là các sản phẩm hữu hình của Dự án, sẽ định hướng cho các hoạt động dự án như được thể hiện trong Bản mô tả công việc (WBS). Bản WBS này được thiết kế chi tiết để giải quyết các vấn đề cụ thể trong hệ thống chính sách và xây dựng pháp luật, được xác định trong các nghiên cứu và phân tích tổng hợp. Những thông tin này đã được sắp xếp, đánh giá và trình bày trong Báo cáo Đánh giá của Dự án NLD về quy trình xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Báo cáo Đánh giá của Dự án NLD được xây dựng trong giai đoạn 1 của Dự án, là một đánh giá thực chứng về quy trình xây dựng chính sách và pháp luật hiện tại của Việt Nam, đã được xác nhận bởi các cơ quan nhà nước, các cơ quan đối tác và tổ chức xã hội dân sự nhằm loại bỏ các vướng mắc về pháp lý để xây dựng một nền kinh tế thị trường mạnh mẽ hơn. Bản phân tích tổng hợp này rà soát một số lượng lớn các tài liệu, gồm các đánh giá về xây dựng chính sách, năng lực và kĩ năng, các quy trình tham vấn, quản lý thông tin pháp luật, v..v… Tài liệu được sử dụng cho Báo cáo Đánh giá bao gồm các thông tin về xây dựng pháp luật tại Việt Nam, sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của dự án.

Việc xây dựng và sử dụng các sản phẩm của Dự án (công cụ) sẽ là các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động để đánh giá thành công của dự án và của cả quy trình xây dựng pháp luật. 


 
© Copyright 2014 NLDVIETNAM.ORG, All rights reserved.