AddThis Social Bookmark Button

Trang chủ Giới thiệu

Nhân viên dự án NLD

KIMBERLY INKSATER   

Giám đốc Dự án

Email: kimberlyi@cba.org         

      

JACOB GAMMELGAARD

Giám đốc Thường trú Dự án

Email:   jacobgammelgaard@nldvietnam.org

ĐT:        04.3943.3064 (Ext: 10)

ĐẶNG THỊ NGỌC ĐIỆP

Cán bộ Chương trình

Email:   diep.dtn@nldvietnam.org     

ĐT:       04.3943.3064 (Ext: 17)  

   

ĐÀM TUYẾT MAI     

Cán bộ Hành chính - Kế toán

Email:   mai.dt@nldvietnam.org     

ĐT:       04.3943.3064 (Ext: 12)       

BÙI THU THẢO

Cán bộ Chương trình     

Email:   thao.bt@nldvietnam.org

 ĐT:      04.3943.3064 (Ext: 19)

   
NGUYỄN VĂN HIẾN
 
Cán bộ Thông tin và Truyền thông
 
 
ĐT:      04.3943.3064 (Ext: 20)

 NGUYỄN THỊ YẾN CHI

Cán bộ Hành chính - Logistics

 Email: chi.nty@nldvietnam.org

 ĐT:       04.3943.3064 (Ext: 0)

 

 

BÙI PHƯƠNG NHUNG

Cán bộ Kế toán

 Email:  nhung.bp@nldvietnam.org

 ĐT:       04.3943.3064 (Ext: 22)

TRẦN THANH HUYỀN

Cán bộ Chương trình

 Email: huyen.ttt@nldvietnam.org

 ĐT:      04.3943.3064 (Ext: 18) 

   

NGUYỄN DIỆU QUỲNH

Cán bộ Chương trình

 Email:   quynh.nd@nldvietnam.org

 ĐT:       04.3943.3064 (Ext: 15)

 


 
© Copyright 2014 NLDVIETNAM.ORG, All rights reserved.