Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ Dự án

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LẬP PHÁP QUỐC GIA

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ THỐNG NHẤT TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

 

KHUNG PHÁP LÝ ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG, THỐNG NHẤT, HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH

↙↘

NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÔNG BẰNG

CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG

CÁC QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

SỰ MINH BẠCH, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

LẬP PHÁP

HÀNH PHÁP

QUẢN TRỊ CÔNG

UBPL1

VPCP2

BTP3

BCT4

BTC5

BNN&PTNT6

               
 

CẤU TRÚC CÁC HOẠT ĐỘNG

LẬP KẾ HOẠCH

CHÍNH SÁCH

SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

SỰ THỐNG NHẤT CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

NGHIÊN CỨU – PHÂN TÍCH

CÁC TIÊU CHUẨN

 VÀ KĨ THUẬT

HÀI HÒA HÓA

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

HỆ THỐNG HÓA

QUY TRÌNH THAM VẤN

PHÁP ĐIỂN HÓA

LỒNG GHÉP GIỚI

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

TIẾP CẬN THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

                   ↑                              ↑                                      ↑                                  ↑

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

CÁC QUY CHẾ VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC

MẪU/BIỂU CHO CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

CÁC HỒ SƠ CHÍNH SÁCH

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

QUY TRÌNH THAM VẤN

CƠ SỞ DỮ LIỆU/THÔNG TIN PHÁP LUẬT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ TẬP HUẤN

1: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội      2: Văn phòng Chính phủ                          3: Bộ Tư pháp               4: Bộ Công thương

5: Bộ Tài chính                                   6: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                                                                    


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
170
2470
2527
5637
214295