Trang chủ Giới thiệu Nhân viên dự án NLD

KIMBERLY INKSATER (Ms.)   

Giám đốc Dự án  

Email: kimberlyi@cba.org               

     JACOB GAMMELGAARD (Mr.)

Giám đốc Thường trú Dự án

Email:   jacobgammelgaard@nldvietnam.org

Phone:  04.3943.3064 (Ext: 10)       

 

 
ĐẶNG THỊ NGỌC ĐIỆP
 
Cán bộ Chương trình
 
 
Phone: 04.3943.3064 (Ext: 17)
 

ĐÀM TUYẾT MAI       

Cán bộ cao cấp Hành chính - Kế toán 

Email:   mai.dt@nldvietnam.org     

Phone:  04.3943.3064 (Ext: 12) 

      

 

BÙI THU THẢO

Cán bộ Chương trình    

Email:  thao.bt@nldvietnam.org

 Phone: 04.3943.3064 (Ext: 18)

 

NGUYỄN VĂN HIẾN

Cán bộ Thông tin và Truyền thông
 

Email:   hien.vn@nldvietnam.org

Phone:  04.3943.3064 (Ext: 20)

 

 NGUYỄN THỊ YẾN CHI

Cán bộ Hành chính - Logistics

 Email:   chi.nty@nldvietnam.org

 Phone:  04.3943.3064 

 

BÙI PHƯƠNG NHUNG

Cán bộ Kế toán

 Email:   nhung.bp@nldvietnam.org

 Phone:  04.3943.3064 (Ext: 22)

 

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Cán bộ Chương trình 

Email:    huyen.ttt@nldvietnam.org

Phone:   04.3943.3064 (Ext: 18)

 

NGUYỄN DIỆU QUỲNH

Cán bộ Chương trình 

Email:    quynh.nd@nldvietnam.org

Phone:   04.3943.3064 (Ext: 15)

 

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

Phiên dịch

Email: ha.nth@nldvietnam.org

Phone:   04.3943.3064 (Ext: 16)

     

 


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
158
2477
2527
5644
214302