Trang chủ Giới thiệu Kế hoạch và Lịch trình

Ngày 6/5/2013, trong cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển của Canada (DFATD) (sau này là Cơ quan các vấn đề toàn cầu Canada - GAC) đã thông qua Kế hoạch Thực hiện dự án cho giai đoạn 1 của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia. Bản kế hoạch nêu ngắn gọn lịch sử dự án với các hợp phần, giới thiệu phương pháp luận của dự án, mô tả các hoạt động chính, giới thiệu Mô hình Logic và đưa ra ý tưởng triển khai Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) với một góc nhìn chi tiết hơn về mọi hoạt động của dự án.

Ngày 27/3/2015, trong cuộc họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia, Kế hoạch hoạt động dự án trong năm thứ nhất, Giai đoạn 2 và các tài liệu kĩ thuật của Dự án đã được hai vị đồng chủ trì là Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Bộ Tư pháp và ông Brian Proskurniak – Giám đốc Phát triển của DFATD thông qua.

Kế hoạch hoạt động được chia sẻ rộng rãi là danh sách các hoạt động do các cơ quan đối tác của NLD đề xuất hợp tác.

Các tài liệu khác được chia sẻ là:

 


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
184
2459
2527
5626
214284