Trang chủ Giới thiệu Mô tả Dự án

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC)

Dự án Phát triển Lập pháp quốc gia (NLD) được thiết kế cùng sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam để giải quyết các vấn đề về chất lượng, sự thống nhất, sự minh bạch trong quá trình xây dựng pháp luật và giúp các văn bản pháp luật trở nên dễ thực thi hơn và hiệu quả hơn. Cụ thể, Dự án hỗ trợ bốn cấu phần cốt lõi của quá trình xây dựng pháp luật: (1) Lập kế hoạch; (2) Phân tích chính sách; (3) Soạn thảo; (4) Sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Mục tiêu của Dự án: NLD sẽ hỗ trợ một chương trình cải cách tổng thể đối với quy trình xây dựng luật pháp ở Việt Nam và nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế để giúp Chính phủ Việt Nam xây một khuôn khổ pháp lý vững mạnh, hiệu quả và minh bạch, phản ánh được nhu cầu của người dân Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công bằng.

Phạm vi: Dự án NLD giải quyết các vấn đề về chất lượng, sự thống nhất, sự minh bạch trong quá trình xây dựng pháp luật và giúp các văn bản pháp luật do cấp trung ương và cấp địa phương ban hành có hiệu quả hơn, từ đó, hỗ trợ tốt hơn công tác thi hành và thực thi pháp luật. Có nhiều điểm quan trong trong quy trình xây dựng pháp luật được xác định cần can thiệp và cải thiện, cụ thể là:

·       Lập kế hoạch và Quản lý chiến lược: Hỗ trợ xây dựng các quy trình có tính ứng dụng và ổn định để xác định, thu thập và tổ chức các dữ liệu cần có nhằm xây dựng, củng cố và cụ thể hóa các yêu cầu về cải cách văn bản luật và văn bản dưới luật, xác định các điều kiện ban đầu, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng năng lực thể chế trong dài hạn để theo dõi tiến độ cải cách pháp luật và đánh giá một cách hiệu quả việc thi hành pháp luật.

·        Nghiên cứu và Tham vấn: Tăng cường các kĩ năng phân tích, nghiên cứu chính sách cần có để xác định và kết nối các vấn đề với các yêu cầu cụ thể về lập pháp, cũng như xây dựng năng lực tổ chức để đánh giá tác động tiềm năng của các đề xuất thay đổi về pháp luật hoặc pháp quy trong quá trình xác định vấn đề, xây dựng chính sách, và soạn thảo văn bản pháp luật. Tăng cường sự thống nhất, tính hiệu quả của các luật thông qua các cơ chế và quy trình tham vấn được tăng cường.

·        Soạn thảo văn bản pháp luật: Hỗ trợ việc chuẩn hóa các kĩ thuật soạn thảo, ngôn ngữ, quy tắc giải thích pháp luật. Xây dựng năng lực soạn thảo ở các bộ, tập huấn cho các nhóm cán bộ soạn thảo. Củng cố và tập hợp các hoạt động hợp tác giữa các bên liên quan trong quá trình soạn thảo tùy theo vai trò và trách nhiệm của họ.

·      Tính thống nhất: Tập hợp và tăng cường sự thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như nâng cao năng lực đánh giá tính thống nhất về tổng thể của các văn bản pháp luật hiện hành và đề xuất mới. Sự thống nhất và hợp nhất các công cụ chính sách và soạn thảo văn bản pháp luật cho các cơ quan trong quy trình xây dựng pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của Dự án NLD.

Chiến lược: Dự án NLD được thiết kế bởi Cơ quan Các vấn đề toàn cầu (GAC), triển khai trong hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 đặt ra yêu cầu phải có một cuộc rà soát toàn diện về các quy trình xây dựng chính sách và pháp luật tại Việt Nam. Việc rà soát này được thực hiện song song và liên quan chặt chẽ tới việc Dự án NLD hỗ trợ cho công tác xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới (Luật BHVBQPPL) của Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật Quốc hội, bao gồm các nghiên cứu quan trọng, các cuộc họp tham vấn ý kiến và nhiều sáng kiến thí điểm. Quy trình rà soát này hỗ trợ xây dựng và phát hành một báo cáo đánh giá chi tiết về xây dựng pháp luật tại Việt Nam. Nó cũng đưa ra một bản tổng hợp các tài liệu và công cụ chính để hỗ trợ các cơ quan lập pháp, các Bộ, ngành khi họ tiến hành xây dựng pháp luật. Tài liệu này được chia sẻ trên trang thông tin điện tử của Dự án NLD và các cơ sở dữ liệu dành riêng cho các đối tác của Dự án. Giai đoạn 1 của Dự án đã đóng lại vào ngày 31/1/2015 với việc đệ trình một kế hoạch hoạt động chi tiết cho thời gian còn lại của Dự án.

Xem Tóm tắt hoạt động giai đoạn 1 của Dự án. Tiếng Anh Tiếng Việt

Giai đoạn 2 của Dự án được xây dựng dựa trên các phát hiện chính trong Giai đoạn 1 và thực tế là Luật BHVBQPPL mới sẽ được thông qua trong tháng 6/2015. Giai đoạn này sẽ được thực hiện thông qua một Bản mô tả công việc (WBS) chi tiết, làm rõ 4 hợp phần ban đầu, hướng tới một quy trình xây dựng pháp luật tiến bộ và hiệu quả hơn, tạo ra được nhiều văn bản pháp luật có chất lượng tốt khi thực hiện và thực thi. Kế hoạch hoạt động năm thứ 1, giai đoạn 2 của Dự án được xây dựng qua nhiều cuộc thảo luận với các đối tác nhằm nắm bắt được các nhu cầu của họ để tham gia vào quy trình nội bộ nhằm thực hiện được các đề xuất và quy trình mới khi đề xuất chính sách, xây dựng chính sách và các quy trình phê duyệt, quy tắc tham gia soạn thảo văn bản được nêu trong dự thảo Luật BHVBQPPL.

Các đối tác thực hiện:

Phía Việt Nam: Bộ Tư pháp (đối tác chính); Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương.

Phía Canada: Cơ quan Thực hiện Dự án của Canada (CEA) là liên danh giữa Hiệp hội Luật sư Canada (CBA), Cơ quan Tư pháp Quốc tế bang Ontario (Ontario Justice International), Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario (MAG), và Công ty luật Stikeman Elliott LLP (SE).

Thời hạn:  7 năm, bắt đầu từ năm 2013

Ngân sách: 15 triệu đô la Canada      


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
180
2466
2527
5633
214291