Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Cuộc họp Tổ tư vấn kĩ thuật của Dự án NLD tháng 12/2015

(Ngày bắt đầu : 18/12/2015  -  Ngày kết thúc : 18/12/2015)

Ngày 18/12/2015, Dự án Phát triển Lập Pháp Quốc gia (NLD) đã tổ chức cuộc họp Tổ tư vấn kĩ thuật (Technical Advisory Team). Tổ Tư vấn Kĩ thuật được thành lập để đưa ra các tư vấn về mặt kĩ thuật thường xuyên cho các đối tác của Dự án NLD, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) và Ban chỉ đạo dự án (PSC) về cách phối hợp hiệu quả nhất giữa các bên liên quan trong việc xác định, lập kế hoạch, thi hành, báo cáo và theo dõi các hoạt động của dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tham gia cuộc họp lần này có 10 thành viên của Tổ tư vấn kĩ thuật gồm đại diện từ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và từ Dự án NLD: Ông Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Hữu Huyên - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên trách; bà Trần Thu Hường - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp, ông Trương Hồng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NNPTNT; ông Phạm Đình Thưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương; ông Võ Văn Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Bộ Tư pháp, các chuyên gia, các cán bộ Dự án...

Chủ trì cuộc họp là ông Đặng Công Khôi – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, ông Nguyễn Hữu Huyên - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên trách và ông Isabeau Vilandre – Giám đốc thường trú Văn phòng Dự án NLD tại Việt Nam.

Với thời lượng 1 ngày làm việc, Tổ tư vấn kĩ thuật tập trung thảo luận rất nhiều vấn đề của Dự án để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo dự án dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2015.

Sau lời phát biểu khai mạc cuộc họp của các vị đồng chủ tọa và bà Harriet Roos - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Canada, ông Isabeau Vilandre thông báo với cả hội nghị về tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án NLD trong năm 1, Giai đoạn 2 của Dự án. Một thành tựu quan trọng của Giai đoạn 1 là việc Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (LBHVBQPPL) đã được thông qua vào tháng 6 năm 2015, thay thế LBHVBQPPL năm 2008, thể hiện cam kết của Viêt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế.  Trong giai đoạn tiếp theo, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện, đưa LBHVBQPPL vào thực tiễn. Một số hoạt động tiêu biểu khác của Dự án bao gồm lập đề cương và xây dựng Sổ tay Xây dựng Chính sách, Sổ tay Soạn thảo Lập pháp; tập huấn dành cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách; đánh giá nhu cầu các đối tác; rà soát các quy định nội bộ của Bộ Tư pháp nhằm thực hiện LBHVBQPPL v.v… Ông Isabeau tổng kết rằng trong 54 hoạt động được đề xuất, 20 hoạt động đã hoàn thành, 18 hoạt động đang thực hiện và 14 hoạt động chưa thực hiện. Ông đề nghị thảo luận để chuyển các hoạt động này sang năm tiếp theo.

Sau phần trình bày của ông, lần lượt các thành viên của Tổ tư vấn kĩ thuật nêu ý kiến của mình về các hoạt động đã thực hiện với Dự án NLD trong giai đoạn vừa qua, chia sẻ một số khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động và kiến nghị về các vấn đề cần quan tâm. Nhìn chung, các đại biểu đều cho rằng phải đẩy nhanh tiến độ phê duyệt ngân sách để kịp thời thực hiện hoạt động cho phù hợp với chương trình xây dựng pháp luật của các Bộ ngành nói riêng và Chính phủ nói chung.

Trước cuộc họp, Dự án đã gửi các tài liệu: Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF), Chiến lược Thông tin – Truyền thông, Cập nhật việc thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch Bình đẳng giới của Dự án, đề xuất phương pháp luận để xây dựng một Sổ tay soạn thảo văn bản pháp luật cho các đại biểu đọc trước để thảo luận và cho ý kiến. Các nội dung này đều nhận được sự góp ý sôi nổi và có trách nhiệm của đại biểu. Đối với khung PMF, cả Dự án và các đại biểu đều nhất trí cao về việc sẽ có hỗ trợ các cán bộ tham gia thực hiện báo cáo theo khung PMF và tổ chức tập huấn cho cán bộ Văn phòng và đầu mối của các đối tác về khung PMF và cơ chế báo cáo theo khung PMF. Đối với Chiến lược Thông tin – truyền thông, cần có cơ chế kiểm duyệt thông tin trước khi công bố, xác định trách nhiệm của người phụ trách công bố thông tin. Dự án cần xây dựng hướng dẫn cụ thể, Quy chế của Dự án về truyền thông. Đối với sổ tay soạn thảo văn bản pháp luật, để cuốn sổ tay có giá trị áp dụng chung trên toàn quốc đối với các cán bộ soạn thảo văn bản QPPL, đề xuất xây dựng cuốn sổ tay cần phải tuân thủ theo những quy trình nội bộ nhất định của Bộ Tư pháp. Đề xuất này cần phải thông qua PMU, báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp để Bộ trưởng phê duyệt chủ trương và chỉ đạo GALD thực hiện soạn thảo Sổ tay. Đồng thời, khi hoàn thành cuốn sổ tay, Ban soạn thảo và GLAD phải báo cáo với Bộ trưởng về kết quả thực hiện, thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá về chất lượng của cuốn sổ tay trước khi áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Sổ tay nên đưa ra những vướng mắc, những bất cập trên thực tiễn trong quá trình soạn thảo, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ, những bài học cho các cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản QPPL. Ý tưởng thiết kế Sổ tay soạn thảo cần phải có sự tiếp thu, kế thừa từ những cuốn sổ tay đã được xây dựng từ trước.

Sau bài trình bày về điều phối các sáng kiến cải cách pháp luật của bà Trần Thu Hường – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp, ông Isabeau Vilandre và ông Nguyễn Hữu Huyên lần lượt trình bày về các tiêu chí để lựa chọn hoạt động cho năm tiếp theo từ phía NLD và từ phía Bộ Tư pháp.

Trong thời gian sắp tới, Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp sẽ gửi bản tổng hợp nhu cầu, đề xuất của các đối tác liên quan tới hoạt động của NLD có ý kiến của Ban quản lý dự án cho văn phòng dự án NLD. Trên cơ sở này, văn phòng dự án sẽ làm việc, chọn lọc các hoạt động đề xuất của đối tác, chuẩn bị cho cuộc họp PSC trong khoảng tháng 2 hoặc tháng 3/2016.

Ông Trần Công Khôi (Bộ Tài chính), thay mặt Ban điều phối cuộc họp đã tóm tắt những nội dung chính trong cuộc họp, bao gồm 06 nội dung chính:

(1)   Việc lập kế hoạch hoạt động với các đối tác của Dự án trong năm tới nên được tiến hành sớm, để phù hợp với thời gian, kế hoạch hoạt động của các Bộ, ngành. Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu của dự án để hoàn thành việc lập kế hoạch hoạt động cho năm tới đúng tiến độ và thời hạn;

(2)   Liên quan tới vấn đề lập danh sách các chuyên gia thường trực của dự án, ông đề xuất, cần phải phê duyệt tổng thể các chuyên gia có thể tham gia vào các hoạt động của Dự án, tuy nhiên, mỗi Bộ ngành sẽ tự đề xuất các chuyên gia liên quan trong lĩnh vực của mình và chủ động trong việc huy động chuyên gia khi công việc phát sinh.

(3)   Về việc Sổ tay soạn thảo: giao cho GALD làm đầu mối, chủ trì, có cơ chế linh hoạt để huy động nguồn lực nội tại và nguồn lực từ các Bộ, ngành là đối tác của Dự án để đáp ứng yêu cầu về xây dựng Sổ tay;

(4)   Về việc lồng ghép bình đằng giới: thành lập một nhóm kỹ thuật chuyên trách dưới sự hỗ trợ của Dự án tham gia vào quá trình lồng ghép giới khi xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, làm mẫu cho các hoạt động khác.

(5)   Về khung đánh giá hiệu quả: đây là hoạt động cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án. Đồng thời, dự án cũng cần phải xem xét, có sự hỗ trợ cho các cán bộ tham gia hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả để công việc diễn ra thường xuyên và hiệu quả.

(6)   Phương hướng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016-2017 cần phải đơn giản, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.


 
Xem sự kiện khác
54.198.142.121
654
1587
2132
5705
199042