Trang chủ Tài nguyên Theo dõi Thi hành Pháp luật

Kinh nghiệm của Canada về theo dõi thi hành pháp luật

Bài trình bày do ông Eric Milligan - chuyên gia dự án NLD về Theo dõi thi hành pháp luật - thực hiện trong Tọa đàm ngày 28/7/2016 về “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”. 

 

54.224.103.239
152
1167
1338
5291
183774