Trang chủ Tài nguyên Văn bản pháp luật có liên quan

Theo dõi thi hành pháp luật

Bắt đầu từ năm 2015, Dự án NLD sẽ hỗ trợ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng một khung logic và chỉ số thống kê cho việc thi hành văn bản pháp luật. 

Khung pháp lý quy định nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong theo dõi thi hành pháp luật gồm các văn bản quy phạm sau: 

1.     Nghị định 59/2012/ND-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2.     Quyết định 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

3.     Thông tư 14/2014-TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

54.82.7.231
171
2470
2527
5637
214295