Trang chủ Tài nguyên Dự án Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật 2015

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 (ngày 22/6/2015), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016. Ngày 06 tháng 7 năm 2015, Luật đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 02 Luật hiện hành là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 để áp dụng thống nhất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước. Luật mới gồm 17 chương, 173 điều. 

Ngày 14/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2016-NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật. Nghị định gồm 189 điều và các phụ lục là những mẫu văn bản quy phạm quy phạm pháp luật và quy định thể thức trình bày văn bản quy phạm. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 01/07/2016, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật. 

Tải xuống Luật bản tiếng Anh. Tải xuống Luật bản tiếng Việt

Tải xuống Nghị định 34/2016/NĐ-CP

54.82.7.231
157
2475
2527
5642
214300