Trang chủ Tài nguyên Giai đoạn 1: Báo cáo đánh giá của CEA về quy trình lập pháp tại Việt Nam

Các phát hiện chính và kiến nghị trong Báo cáo đánh giá quy trình lập pháp tại Việt Nam

Đây là các phát hiện chính và kiến nghị trong Báo cáo đánh giá quy trình lập pháp tại Việt Nam, do Cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA) tiến hành, thông qua việc rà soát toàn bộ các khâu của quy trình lập pháp, có sử dụng đến các thông tin từ các báo cáo do các cơ quan, nhà tài trợ khác tiến hành và các báo cáo do chính Dự án NLD tài trợ thực hiện (4 báo cáo nhỏ đều nằm trong mục này) 

Bản tiếng Anh - bản tiếng Việt

54.82.7.231
170
2468
2527
5635
214293