Trang chủ Tài nguyên Giai đoạn 1: Báo cáo đánh giá của CEA về quy trình lập pháp tại Việt Nam

(DỰ THẢO) Báo cáo đánh giá quy trình lập pháp tại Việt Nam sau khi thông qua Hiến pháp 2013

Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về các điểm mới của Hiến pháp 2013, tình hình thi hành và sự ảnh hưởng tới việc xây dựng pháp luật tại Việt Nam sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua. Từ đó, báo cáo đề xuất các kiến nghị cho các hoạt động của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia trong tương lai, đặc biệt là khi xây dựng pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. 

Dự thảo tiếng Việttiếng Anh

54.82.7.231
182
2466
2527
5633
214291