Trang chủ Tài nguyên Giai đoạn 1: Báo cáo đánh giá của CEA về quy trình lập pháp tại Việt Nam

Báo cáo khảo sát: Đánh giá thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2004 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

Khảo sát được tài trợ bởi Dự án NLD nhằm đem lại cho Bộ Tư pháp và Dự án NLD một cái nhìn tổng thể và khách quan về việc thực thi và thi hành hai Luật trên, bao gồm những hạn chế, bất cập và yếu kém đồng thời đưa ra khuyến nghị để hỗ trợ vệc xây dựng một Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới và thống nhất ở Việt Nam. 

Bản tiếng Việt - Bản tiếng Anh

54.196.13.210
706
1910
1806
5459
198796