Trang chủ Tài nguyên Ấn phẩm mới

Số chuyên đề về Dự án Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật trên Tạp chí Dân chủ Pháp luật

Bộ Tư pháp với sự tài trợ của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia vừa xuất bản một số chuyên đề về Dự án Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật trên Tạp chí Dân chủ Pháp luật.

Quyển sách là một tập hợp các bài viết nghiên cứu của các chuyên gia, các cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật ở Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội và bài viết chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật của chuyên gia Canada.

Các bài viết tập trung vào các chủ đề khác nhau được nêu ra trong Dự thảo Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất, đã được trình Quốc hội xem xét trong kì họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII tháng 10/2014 và sau nhiều thảo luận, chỉnh sửa.

 

54.198.142.121
667
1581
2132
5699
199036