Trang chủ Tài nguyên Ấn phẩm mới

Nghiên cứu: Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu này được Dự án NLD tài trợ nhằm mục đích thu thập và cung cấp các bằng chứng thực tiễn về hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam, qua đó chỉ rõ những điểm hợp lý và cả những tồn tại, bất cập liên quan tới hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các giải pháp hoàn thiện cơ chế hoạch định, phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật nói riêng và xây dựng pháp luật nói chung. Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp. 

Bản tiếng Anh - Bản tiếng Việt 

54.82.7.231
185
2465
2527
5632
214290