Trang chủ Tài nguyên Theo dõi Thi hành Pháp luật

Bài trình bày do ông Eric Milligan - chuyên gia dự án NLD về Theo dõi thi hành pháp luật - thực hiện trong Tọa đàm ngày 28/7/2016 về “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”. 

 


54.92.174.226
147
1552
1707
4964
190902