Trang chủ Tài nguyên Theo dõi Thi hành Pháp luật

Bài trình bày do ông Eric Milligan - chuyên gia dự án NLD về Theo dõi thi hành pháp luật - thực hiện trong Tọa đàm ngày 28/7/2016 về “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”. 

 


54.161.100.24
60
2064
2130
5892
206217