Trang chủ Tài nguyên Dự án Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 (ngày 22/6/2015), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...


Dự án NLD đã hỗ trợ về mặt chuyên môn và kinh phí cho tất cả các hội thảo đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Luật. Vui lòng truy cập mục Sự kiện và Đào tạo để tham khảo các tài liệu trong mỗi hội thảo đó. Nếu ...


54.82.7.231
171
2468
2527
5635
214293