Trang chủ Tài nguyên Ấn phẩm mới

Bộ Tư pháp với sự tài trợ của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia vừa xuất bản một số chuyên đề về Dự án Luật Ban hành Văn bản Quy phạm ...


Khảo sát được tài trợ bởi Dự án NLD nhằm đem lại cho Bộ Tư pháp và Dự án NLD một cái nhìn tổng thể và khách quan về việc thực thi và thi hành hai Luật trên, bao gồm những hạn chế, bất cập và yếu kém đồng thời ...


Nghiên cứu này được Dự án NLD tài trợ nhằm mục đích thu thập và cung cấp các bằng chứng thực tiễn về hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam, qua đó chỉ rõ những điểm hợp lý và cả ...


54.82.7.231
185
2465
2527
5632
214290