Trang chủ Tài nguyên

Bài trình bày do ông Eric Milligan - chuyên gia dự án NLD về Theo dõi thi hành pháp luật - thực hiện trong Tọa đàm ngày 28/7/2016 về “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”. 

 


Đây là bộ tài liệu về luật cạnh tranh của Canada, phục vụ đoàn nghiên cứu khảo sát của Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương sang Canada từ 4-15/3/2016. Đoàn làm việc với Cơ quan Cạnh tranh (trực thuộc chính quyền liên bang), Tòa án liên bang, Bộ ...


Bắt đầu từ năm 2015, Dự án NLD sẽ hỗ trợ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng một khung logic và chỉ số thống kê cho việc thi hành văn bản pháp luật. 

Khung pháp lý ...


Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 (ngày 22/6/2015), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...


Dự án NLD đã hỗ trợ về mặt chuyên môn và kinh phí cho tất cả các hội thảo đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Luật. Vui lòng truy cập mục Sự kiện và Đào tạo để tham khảo các tài liệu trong mỗi hội thảo đó. Nếu ...


Đây là các phát hiện chính và kiến nghị trong Báo cáo đánh giá quy trình lập pháp tại Việt Nam, do Cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA) tiến hành, thông qua việc rà soát toàn bộ các khâu của quy trình lập pháp, có sử dụng đến ...


Báo cáo tập trung phân tích quy trình tham vấn trong xây dựng pháp luật tại Việt Nam với một cái nhìn toàn diện, tập trung vào giới thiệu khung pháp lý về tham vấn, vai trò các chủ thể ...


Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về các điểm mới của Hiến pháp 2013, tình hình thi hành và sự ảnh hưởng tới việc xây dựng pháp luật tại Việt Nam sau khi Hiến pháp 2013 được ...


Previous 12
54.82.7.231
153
2479
2527
5646
214305