Trong hai ngày 6-7 tháng 12 năm 2017, Vụ các Vấn đề chung về Xây dựng Pháp luật (GALD) - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án phát ...
Trong hai ngày 26-27 tháng 10 năm 2017, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam ...
Sáng 29/6, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) do Chính phủ Canada tài trợ tổ chức Lớp ...
Ngày 10/4/2016, Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Canada tổ chức Cuộc họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD). ...
54.82.7.231
176
2468
2527
5635
214293